Компетенції

фахівців напряму

електротехніка та електротехнології

______________________

 

Інформація

для абітурієнтів

 

______________________

 

Про спеціальність та кафедру

______________________

 

Тематичні публікації

з енергетики та енергоефективних технологій

______________________

 

Посилання

на Інтернет-ресурс

з дисциплін кафедри

______________________

 

Енергозбереження, енергоефективність та інноваційні технології

______________________

 

Плани та звіти викладачів та кафедри

 

______________________

 

Інформація для випускників

 

______________________

 

 

Технічна експлуатація установок електричних систем та мереж

Експлуатація устаткування - стадія життєвого циклу устаткування від моменту введення його в роботу і до виведення з роботи, протягом якої підтримується і відновлюється його працездатність. Експлуатація устаткування поділяється на чотири оперативних стани: робота, резерв, ремонт і консервація. У дисципліні викладено основні організаційні й технічні вимоги до експлуатації об'єктів енергетики, при неухильному виконанні яких буде забезпечено надійну, економічну та злагоджену роботу всіх ланок енергетичної системи України.

Споживачі електричної енергії

У дисципліні "Споживачі електроенергії" вивчаються улаштування, принцип дії найбільш розповсюджених приймачів електричної енергії, промислових підприємств та досліджуються їх характеристики. Базовими дисциплінами для курсу є всі загальноосвітні дисципліни, а також електричні системи і мережі, теоретичні основи електротехніки, електричні машини. У результаті вивчення курсу студенти повинні засвоїти призначення і принцип дії споживачів електроенергії, розрахунок окремих ділянок електричних мереж з урахуванням специфіки обладнання, що необхідно для виконання технологічного процесу, а також опанування заходів зниження впливу роботи приймачів електроенергії на якісні параметри електричної системи.

 Монтаж, налагодження та експлуатація електроустановок

Безперервний розвиток гірничорудних підприємств та металургійної галузі промисловості зумовлює високі темпи зростання обсягів електромонтажних робіт по спорудженню нових, розширення, технічного переозброєння та реконструкції діючих електроустановок і цілих підприємств. Зростання виробництва і підвищення продуктивності праці неможливі без комплексної механізації та автоматизації, основною енергетичною базою яких є електрифікація. Науково-технічний прогрес супроводжується кількісними і якісними змінами в області електрифікації, електротехніки та енергетики, зростанням потужності підприємств, що будуються, вдосконаленням існуючих і появою принципово нових технологічних процесів, підвищенням енергоозброєності народного господарства. 

Електропостачання

Проектування та експлуатація СЕП пов'язані із значними витратами мате­ріальних ресурсів. Тому таку велику роль відіграє підвищення економічнос­ті СЕП з високим рівнем надійності роботи та експлуатації обладнання та мереж. У цьому зв'язку до СЕП, їхніх режимів роботи і якості електроенергії ставляться підвищені вимоги. Основний напрям, це розрахунок (вибір) елементів і проектування систем електропостачання. До задач по доставці, перетворенню та розподілу електроенергії в межах підприємства відносять:  визначення розрахункових електричних навантажень оптимальними методами; вибір потужності трансформаторів та місця розташування підстанцій;  аналіз перехідних процесів в СЕП;  розрахунок сіток зовнішнього та внутрішнього електропостачання, а також вибір високовольтної комутаційної апаратури підстанцій; якість електричної енергії;  захист від перенапруги; режими нейтралі електричних мереж. Виконання курсового проекту з дисципліни "Електропостачання" важливе для закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок для проектування систем електропостачання. Виконання обчислень передбачається в основному методами ручного рахунку для більш глибокого вивчення й оволодіння методикою розрахунків.

 Енергозберігаючі технології ГМК

Мета викладання дисципліни: створення у студентів наукового поняття про принципи та засоби  енергозбереження у гірничо – промислових комплексах та застосування споживачів – регуляторів в умовах гірничих підприємств. Зв’язки між дисциплінами: Для вивчення курсу необхідно мати відповідну підготовку з наступних дисциплін: «Вища математика», «Фізика», «Теоретичні основи електротехніки», «Технологія гірничого виробництва.», «Електричні системи і мережі» та інших дисциплін, які передують даній дисципліні. В результат вивчення дисципліни студент повинен: знати: технологію гірничих виробництв ; режими роботи основного і допоміжного обладнання; та його конструктивне оформлення, найбільш економічні технології, які застосовують у  виробництві. Вміти: проводити розрахунки по вибору економічних режимів роботи основного технологічного обладнання.

Енергозберігаючі технології в енергетиці

Мета викладання дисципліни: надати студенту знання з основних положень про енергоресурси та основні принципи їх використання. В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен: знати: технологічні схеми сучасних   електростанцій; методи оцінки потенціальних можливостей виробництва електроенергії від різних джерел; основи техніко-економічного вибору варіантів схем джерел електропостачання; характеристики сучасних видів обладнання, яке застосовується  при виробництві електричної  енергії. вміти:провести аналіз потенційних джерел енергії конкретного виробництва; запропонувати варіанти технічних рішень та провести техніко-економічне обґрунтування цих варіантів; вибрати  схему та режим роботи споживачів електроенергії. Для вивчення курсу необхідно мати відповідну підготовку з наступних дисциплін: «Електричні машини», «Електричні апарати», «Промислова  електроніка», «Перетворювальна техніка», «Теплоенергетичні установки», які передують даній дисципліні. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, виконання самостійної роботи. 

Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем

Мета викладання дисципліни:  ознайомлення студентів з принципами побудови   і вимогами до роботи релейного захисту та автоматики  енергосистем. В результаті вивчення дисципліни студент повинен: знати: вимоги до релейного захисту, особливості схем захисту ліній, трансформаторів, шин, генераторів електродвигунів та конденсаторних установок. Вміти: вибрати схему релейного захисту  для  конкретного елемента схеми електропостачання, виконувати розрахунки схем релейного захисту в об’ємі  курсового проекту та для виконання лабораторних робіт.

 Електрична частина станцій та підстанцій

Мета викладання дисципліни: створення в студентів наукового поняття про електричні станції та підстанції, конструктивні особливості основного обладнання і електричних апаратів головних і вторинних кіл. Зв’язки між дисциплінами: Для вивчення курсу необхідно мати відповідну підготовку з наступних дисциплін: «Вища математика», «Фізика», «Теоретичні основи електротехніки», «Перехідні процеси», «Електричні системи і мережі» та інших дисциплін, які передують даній дисципліні. В результаті вивчення дисципліни студент повинен: знати технологічні процеси виробництва електроенергії на різних типах електростанцій; режими роботи основного та допоміжного обладнання; конструктивне виконання комутаційно – захисної апаратури, умови вибору і перевірки; джерела та схеми живлення системи власних потреб; системи керування електростанціями та підстанціями. вміти: проводити розрахунки по вибору струмопровідних елементів електричних злагод, комутаційної апаратури, комплектних пристроїв для конкретних параметрів режиму електричної мережі; здійснювати вибір оптимального варіанту схеми та елементів системи  власних потреб.

 Нетрадиційні автономні джерела електроенергії

Мета викладання дисципліни: надати студенту знання з основних положень про енергоресурси, основні принципи їх використання. В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен: знати: технологічні схеми сучасних нетрадиційних джерел енергії; методи оцінки потенціальних можливостей виробництва електроенергії від різних джерел;основи техніко-економічного вибору варіантів схем джерел електроенергії; характеристики сучасних видів обладнання, яке застосовується в нетрадиційних джерелах електроенергії. вміти: провести аналіз потенційних джерел енергії конкретної місцевості;запропонувати варіанти технічних рішень та провести техніко-економічне обґрунтування цих варіантів; розробити схеми та вибрати обладнання нетрадиційних джерел електроенергії. Для вивчення курсу необхідно мати відповідну підготовку з наступних дисциплін: «Електричні машини», «Електричні апарати», «Промислова електроніка», «Перетворювальна техніка», «Теплоенергетичні установки», які передують даній дисципліні. Форми та методи навчання:  лекції, практичні заняття, виконання, самостійна робота студентів. 

Основи енергетичного аудиту та менеджменту

Мета викладання дисципліни є ознайомлення студентів з методикою розрахунку та аудиту основних елементів систем і закріпленням лекційного матеріалу та більш глибоким вивченням параметрів і характеристик обладнання, які використовуються в аудиті. В результаті вивчення модуля студент повинен: знати: завдання енергоменеджменту і способи їх реалізації, методологію визначення потенціалу заощадження енергії, заходи з підвищення ефективності енерговикористання на об’єкті. вміти: досліджувати розподіл і рівні споживання енергоресурсів на об’єкті, забезпечувати їх оптимальне використання як для виробничих, так і для невиробничих потреб, проводити енергообстеження об’єктів, розробляти і обґрунтовувати рекомендації з ефективного використання енергії. Зміст навчального модуля: Поточний контроль споживання енергії на об’єкті, процедури і практика енергетичного менеджменту, інформаційні системи енергоменеджменту, заходи з підвищення ефективності енерговикористання, інвестиційні проекти впровадження заходів, енергообстеження об’єкту, оцінка рівня споживання енергії потоки енергії на об’єкті, опрацювання і обґрунтування заходів з підвищення ефективності енерговикористання системами та об’єктами енергетичних перетворень.

Менеджмент в енергетичних компаніях

 Навчальна дисципліна «Менеджмент в енергетичних компаніях» призначена для підготовки бакалаврів з неекономічних дисциплін і спеціальностей. Її вивчення ґрунтується на оволодінні навичками техніко-економічного аналізу проектів з альтернативних та відновлювальних джерел енергії, засвоєння засад енергетичного обліку та аудиту, вивчення функцій і технологій менеджменту під час управління проектами з альтернативної енергетики. Метою дисципліни є, передусім, оволодіння студентами сумою знань основ теорії і практики енергетичного менеджменту, розвиток знань, умінь та навичок студентів в галузі управління проектами альтернативної енергетики для опанування такого рівня знань, який забезпечить досягнення необхідної для фахівця спроможності проведення техніко-економічного аналізу,енергетичного аудиту, навичок самооцінки академічних і професіональних особистих здібностей управління проектами з альтернативної енергетики,ухвалення управлінських рішень і ефективної їх реалізації. Зміст навчального модуля: предмет и методи енергетичного менеджменту,побудова збалансованої системи показників підприємства, ключові факториуспіху, життєвий цикл підприємства, моделювання, енергетичні процеси напідприємстві, енергоефективність, особистість і енергетична безпекадержави, основні віхи розвитку альтернативної енергетики, енергетичнаструктура і тенденції її розвитку, методологія і методика досліджень вальтернативної енергетики, програма і робочий план енергетичнихдосліджень, методи менеджменту альтернативної енергетики, статистичнаобробка і аналіз емпіричної інформації, теорія і практика енергетичнихдосліджень, техніко-економічний аналіз проектів альтернативної енергетики,енергоефективність підприємств комунальної та приватної власності і енергоефективна-практична діяльність, побудова енергетичного балансупідприємства.

Керування режимами СЕП

Мета викладання дисципліни: формування професійних знань в області основних принципів побудови систем керування виробництвом і розподілом електроенергії. Зв’язки між дисциплінами: Для вивчення курсу необхідно мати відповідну підготовку з наступних дисциплін: «Вища математика», «Фізика», «Електропостачання», «Електричні системи і мережі» Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, виконання, самостійна робота студентів. та інших дисциплін, які передують даній дисципліні. В результаті вивчення дисципліни студент повинен: знати: основи організації керування системами електропостачання; види застосовуваних автоматичних пристроїв керування й регулювання; призначення й функції пристроїв систем електропостачання; досягнення науково-технічногопрогресу й перспективи розвитку автоматизованих систем керування; вміти: аналізувати наукову й технічну літературу по тематиці дослідження у рамках дисципліни; складати схеми пристроїв керування системами електропостачання; володіти принципами й методами керування електроенергетичними системами і їх об'єктами, методами побудови систем керування, методами й способами організації керування електроенергетичними об'єктами. Форми та методи навчання:  лекції, практичні заняття, виконання, самостійна робота студентів.

Електронні компоненти та мікропроцесорні пристрої в енергетиці

Для вивчення курсу необхідно мати відповідну підготовку з наступних дисциплін: «Електричні машини», «Електричні апарати», «Промислова електроніка», «Перетворювальна техніка», «Силова електроніка», які передують даній дисципліні. Мета викладання дисципліни: формування знань відносно устрою та функціонування мікропроцесорних пристроїв та електронних компонентів, вмінь щодо використання їх в системах обліку та керування електроспоживанням; вивчення студентами принципів організації й особливостей функціонування різних класів мікропроцесорних комплексів, застосовуваних у системах електропостачання, розподілу й передачі електроенергії, системах релейного захисту й автоматики, а також формування розуміння про загальні принципи побудови, функціонування, пристрою й застосуванні електронних компонентів, мікропроцесорів і мікроконтролерів. В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен: знати: задачі, функції та принципи побудови сучасних мікропроцесорних пристроїв та електронних компонентів і систем на їх основі; архітектуру та функціональні можливості мікропроцесорних пристроїв. вміти: самостійно розбиратися в технічній документації по мікроконтролерам і електронним компонентам та використовувати її для вирішення поставлених задач; здійснювати пошук і аналізувати науково-технічну інформацію, розбиратися у технічних рішеннях та пропозиціях запропонованих на ринку виробниками електронних компонентів та мікропроцесорних пристроїв. Форми та методи навчання:  лекції, практичні заняття, виконання, самостійна робота студентів.

Основи електроприводу

Дисципліна присвячена вивченню характеристик і режимів роботи найбільш розповсюдженого класу споживачів електроенергії – електроприводів. В програму включені наступні розділи: механіка електроприводу, характеристики електроприводів з двигунами постійного і змінного струмів у сталих та перехідних режимах, розрахунок потужності електроприводів, а також системи автоматизованого керування електроприводами. Для закріплення і поглиблення теоретичних знань, програма передбачає проведення лабораторних та практичних робіт. Студент повинен навчитися вибирати двигун електропривода за потужністю, здійснювати розрахунок характеристик електропривода при живленні від перетворювача або безпосередньо з мережі, будувати навантажувальні діаграми, виконувати перевірку за нагріванням і перевантажувальній здатності та проводити обчислення енергетичних показників електроприводу. Набути знання і навички дозволять майбутньому бакалавру компетентно брати участь у розробці, впровадженні та розвитку сучасних систем електропостачання.

Комп'ютерний аналіз та оптимізація режимів електроенергетичних систем

Дисципліна присвячена вивченню методів і алгоритмів аналізу та багатокритеріальної оптимізації режимів роботи електроенергетичних систем (ЕЕС). Зокрема, в програму входить вивчення методів комп’ютерного аналізу важких, ремонтних і аварійних режимів ЕЕС, стійкості ЕЕС, режимів напруг та реактивної потужності, способів компенсації реактивної потужності, впливу різних факторів на втрати, моделювання та аналіз роботи РЗА (перевірка чутливості та селективності), мінімізації втрат і перетоків потужності, визначення оптимальних місць установки компенсуючих пристроїв та оптимізація шляхів розширення системи. Для закріплення і поглиблення теоретичних знань, програма передбачає проведення лабораторних робіт у спеціалізованій аудиторії з застосуванням сучасного програмного забезпечення MATLAB/Simulink. Студент повинен навчитися, із застосуванням IT технології, здійснювати аналіз стаціонарних і нестаціонарних режимів ЕЕС, визначати втрати у мережах та виконувати розподіл потужностей в ЕЕС на основі методів оптимізації для раціонального керування енергосистемою. Набути знання і навички дозволять майбутньому бакалавру компетентно брати участь у розробці, впровадженні та розвитку сучасних систем електропостачання.

Електричні апарати

Дисципліна присвячена вивченню конструкції вузлів електричних апаратів, фізичних принципів і режимів їх роботи та експлуатаційних характеристик. В програму включені три розділи: основи теорії електричних апаратів, електричні апарати керування і автоматики, а також електричні апарати розподільних пристроїв високої та низької напруги. Для закріплення і поглиблення теоретичних знань, програма передбачає проведення у спеціалізованій лабораторії практичних та лабораторних робіт. Студент повинен навчитися визначати розрахунковим шляхом основні параметри електричних апаратів, здійснювати правильний вибір і перевірку електричних апаратів виходячи з особливостей мережі в якій вони використовуються. Набути знання і навички дозволять майбутньому бакалавру компетентно брати участь у розробці, впровадженні та розвитку сучасних систем електропостачання.

 Електротехнічні матеріали

Мета викладання дисципліни «Електротехнічні матеріали»  полягає в отриманні знань і набутті практичних навичок використан­ня електротехнічних матеріалів у електротехнічних та електроенергетичних пристроях, а також розумінні фізичної суті процесів, котрі зумовлюють експлуатаційні характеристики діелектриків, взаємозв'язок їх властивостей із структурою та хімічним складом, знати способи отримання діеле­ктриків. Завдання: навчити студентів, майбутніх інженерів методам визначення фізичних і хімічних властивостей найбільш поширених діелектриків та інших матеріалів, методів профілактичного контролю індивідуальних захисних засобів різних типів, методів профілактичного контролю ізоляції енергетичного електрообладнання, а також досягнень світової та вітчизняної науки й техніки в цій галузі.

  Техніка високих напруг

Мета вивчення дисципліни «Техніка високих напруг» полягає в формуванні у студентів системи теоретичних і практичних знань в сфері електрофізичних явищ та процесів, що відбуваються в електротехнічних матеріалах під впливом номінальних та екстремальних струмів та напруг. Завдання: навчити студентів, майбутніх інженерів методам протидії негативному впливу зовнішніх факторів; атмосферних та комутаційних перенапруг на електричні характеристики ізоляційних конструкцій; методів координації та профілактичного контролю ізоляції та ізоляційних конструкцій різних типів енергетичного електрообладнання, а також досягнень світової та вітчизняної науки й техніки в цій галузі.

  Енергетичні установки ГМК

Мета дисципліни «Енергетичні установки ГМК» вивчення установок споживачів та перетворювачів енергії на підприємствах в гірничо-металургійному комплексі (ГМК); вивчення  режимів роботи енергетичних установок, їх ефективного використання та можливостей застосування заходів та засобів збереження енергії в системах електроспроживання підприємств ГМК; вивчення теоретичного матеріалу про технологічні особливості енергетичних установок; про комплексні методи та перспективні напрямки підвищення енергетичної ефективності та екологічної безпеки енергетичних установок; навчити студентів основам управління режимами електроспоживання енергетичних установок ГМК.  Завдання: опанування студентами знань з питань загальної енергетики, енергопостачання, енергозбереження та основ енергетики сучасних підприємств ГМК. Придбання досвіду у виборі джерел енергопостачання, розрахунку навантаження та споживання енергії на підприємствах ГМК.

  Технологія виробництва електроенергії

Мета дисципліни «Технологія виробництва електроенергії» вивчення джерел енергії в системах енергопостачання промислових підприємств; можливостей застосування нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії в системах енергопостачання; вивчення теоретичного матеріалу про технологічні особливості виробництва електричної енергії з використанням органічного палива і про комплексні методи та перспективні напрямки підвищення енергетичної ефективності та екологічної безпеки енергетичних об’єктів; навчити студентів основам управління виробництвом і споживанням електроенергії. Завдання: вивчення дисципліни входить також засвоєння студентами основ управління процесом виробництва і споживання електроенергії, ознайомлення з структурами управління.

Економіка та організація виробництва

Мета вивчення полягає у володінні засобами підприємницької діяльності, ефективного використання обмежених ресурсів виробництва, організації та управління процесами господарювання в сфері виробництва та експлуатації в електроенергетиці. Для того, щоб підприємство добре працювало необхідно весь час слідкувати за його роботою, а саме постійно підвищувати вимоги до конструювання, виготовлення, монтажу і наладки обладнання; встановлювати оптимальні експлуатаційні режими їх роботи, виявляти причини простою обладнання. Предмет вивчення дисципліни: економічний механізм функціонування підприємства, формування та використання його ресурсного потенціалу з метою оптимізації економічних результатів діяльності.

 Промислова електроніка та мікропроцесорна техніка

Дисципліна являє собою фундаментальні розділи електроніки - галузі науки і техніки, в якої аналізуються принципи улаштування, роботи та застосування електронних приладів. Дисципліна складається з двох розділів: фізична та технічна (промислова) електроніка. У фізичній електроніці вивчаються питання пов'язані з електронними процесами в напівпровідниках, а також на поверхні розділу між вакуумом або газом і твердими або рідкими тілами. У технічній електроніці вивчаються пристрої напівпровідникових приладів і основні схеми їх застосування в техніці. Основна мета викладання дисципліни – формування у студентів спеціальності  об’єму  знань з електроніки та мікросхемотехніки, з метою формування досвіду і навиків роботи з електронними приладами для подальшої виробничої, наукової та іншої діяльності спеціаліста. Ще однією метою є  навчання студента не скільки розробці і проектуванню функціонально завершених пристроїв, скільки навчання його розуміти принцип дії цих пристроїв, вміти їх грамотно експлуатувати, та поставити задачу на розробку потрібного пристрою.

Математичні задачі електроенергетики

Метою курсу є формування знань, умінь і практичних навичок із використання математичних основ методів, що застосовуються під час розв'язання задач аналізу, синтезу і частково керування СЕП та їх підсистем, задач кількісної оцінки режимів роботи електроенергетичних систем в процесі їх проектування та експлуатації із застосуванням сучасних математичних методів та засобів комп'ютерної техніки. Студенти вивчають: матриці, їх основні поняття та визначення; елементи теорії графів; методи рішення матричних рівнянь; методи рішення алгебраїчних рівнянь та їх систем; методи рішення диференційних рівнянь та їх систем; інтерполяцію функцій; методи та критерії оптимізації.

 

 

 

Завідуючий кафедрою, професор,

доктор технічних наук,

лауреат премії

Президента України,

ЩОКІН Вадим Петрович

 

E-mail:

Shchokin@rambler.ru

 

Телефон кафедри:

 +38(056)409-0-634.

______________________

 

Технологічні партнери кафедри:

 

ЗАО "Нанософт"

 

 

ООО "АВМ-ампер"

 

 

ДП ВО «Київприлад»

 

 

Марокко,

Національний інститут електромеханіки

  

 

______________________

 

Розклад занять

та консультацій викладачів:

 

 

 

Інтернет-сторінки викладачів:

 

  д.т.н. Щокін В.П.

  д.т.н. Хорольський В.П.

  к.т.н. Цибулевський Ю.Є.

  к.т.н. Мельник О.Є.

  к.т.н. Константинов Г.В.

  Аніськов О.В.

  Агеєнко В.І.

  Харитонов О.О.

  Пархоменко Р.О.

  Михайленко О.Ю.

 

 

Інтернет-сторінки кураторів:

 

  к.т.н. Цибулевський Ю.Є.

  к.т.н. Мельник О.Є.

  к.т.н. Константинов Г.В.

  Аніськов О.В.

  Агеєнко В.І.

  Харитонов О.О.

  Пархоменко Р.О.

  Михайленко О.Ю.

 

 

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

 

 

 
Домашня       |         Навчання      |         Наука      |         Кафедра       |         Технологічні партнери      |
Copyright © Shchokin Vadym. All rights reserved.