Підсумкова атестація

Вимоги щодо оформлення пояснювальної записки до випускної роботи магістра

Випускова робота магістра складається з пояснювальної записки у твердій палітурці, яка оформлена на державній мові, і графічного матеріалу.

Обсяг пояснювальної записки складає 50-80 сторінок тексту, при цьому обсяг оглядового (першого) розділу може складати не більше 30% від її обсягу.

Пояснювальна записка оформлюється шрифтом Times New Roman, розміром 14 пт з міжрядковим інтервалом 1,5. Приклад оформлення текстової частини можна завантажити за посиланням:

Кожний аркуш пояснювальної записки окрім першого повинний бути пронумерований.

Пояснювальна записка повинна зрозумілій формі розкривати основну мету роботи, містити методи розрахунку і дослідження, а також безпосередньо розрахунки зведені у таблиці, опис проведених експериментів, їх аналіз, техніко-економічне порівняння й обґрунтовані висновки. Текст повинний доповнюватися ілюстраціями (діаграмами, схемами тощо). Виклад текстового матеріалу ПЗ супроводжується таблицями, каталожними даними тощо. Записка не повинна бути перевантажена описовим матеріалом і однотипними розрахунками, не повинно бути значних за обсягом витягів з підручників, довідників і каталогів.

Графічний матеріал складає 4-6 аркушів креслень формату А4. Допускається замість креслень додавати роздрукований варіант презентації для доповіді на захисті.

Доповідь на захисті повинна супроводжуватися презентацією у програмі PowerPoint. Обсяг презентації 8-10 слайдів, що відображають основні положення, зміст та висновки до випускної роботи.

Графічний матеріал виконується відповідно до наявних ДСТУ і ЄСКД.

Структура пояснювальної записки:

  • чистий аркуш;
  • титульний аркуш;
  • лист завдання (двосторонній);
  • зміст;
  • анотація – 1 стор.;
  • вступ – 2 – 3 стор.;
  • розділи;
  • висновки;
  • список використаної літератури;
  • додатки.

Згідно з положенням «Про академічну доброчесність у Криворізькому національному університеті» кожна випускна робота повинна обов’язково пройти антиплагіатну перевірку з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

Можлива попередня перевірка на наявність плагіату здобувачами за власні кошти через індивідуальні корпоративні акаунти. Посилання на інструкцію наведена нижче.